Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MJFP FINANCIËLE PLANNING

Artikel 1: Definities

1.1 MJFP B.V., MJFP Beheer B.V. en MJFP Intermediair B.V.
MJFP B.V., MJFP Beheer B.V. en MJFP Intermediair B.V. gevestigd te Wijchen aan Bijsterhuizen 30-07 J, 6604 LP, hierna te noemen: "MJFP Financiële Planning",
1.2 Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie MJFP Financiële Planning enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht
De door Opdrachtgever aan MJFP Financiële Planning verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
1.4 Financieel Product
De hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet of deelnemingsrecht in beleggingsinstelling, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover MJFP Financiële Planning zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan MJFP Financiële Planning op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.
1.5 Aanbieder
De partij bij wie het Financieel Product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en MJFP Financiële Planning wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat MJFP Financiële Planning een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. MJFP Financiële Planning is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan MJFP Financiële Planning verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met MJFP Financiële Planning en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij MJFP Financiële Planning werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan MJFP Financiële Planning verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van MJFP Financiële Planning, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door MJFP Financiële Planning opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van MJFP Financiële Planning en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor MJFP Financiële Planning werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door MJFP Financiële Planning zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Aanbieder en adviezen MJFP Financiële Planning

3.1 Door MJFP Financiële Planning namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.

3.2 Aan door MJFP Financiële Planning gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de (maand)lasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan MJFP Financiële Planning een definitieve berekening van de (maand)lasten verschaffen.

3.3 Door MJFP Financiële Planning aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan MJFP Financiële Planning een definitieve berekening van de (maand)lasten verschaffen.

Artikel 4: Communicatie

4.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan MJFP Financiële Planning heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht MJFP Financiële Planning heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door MJFP Financiële Planning verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door MJFP Financiële Planning gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van MJFP Financiële Planning het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan MJFP Financiële Planning heeft bekend gemaakt, mag MJFP Financiële Planning erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is MJFP Financiële Planning toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2 Voor zover MJFP Financiële Planning bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. MJFP Financiële Planning is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 MJFP Financiële Planning is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1 MJFP Financiële Planning behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht. Daaronder zijn ondermeer begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, rapportsjablonen, contracten en ander geestesproducten van MJFP Financiële Planning, dit in de ruimste zin van het woord.

6.2 De opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke uitingen van MJFP Financiële Planning, die niet zijn opgesteld of zijn gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat derden, althans niet zonder uitdrukkelijke toestemming van MJFP Financiële Planning, niet van de in vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 7: Honorarium en betaling

7.1 Het voor haar dienstverlening aan MJFP Financiële Planning toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen.

7.2 Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor MJFP Financiële Planning inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies. De Aanbieder betaalt deze aan MJFP Financiële Planning.

7.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend. MJFP Financiële Planning is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van MJFP Financiële Planning beïnvloeden.

7.4 In het geval MJFP Financiële Planning werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens MJFP Financiële Planning start met de uitvoering van de Opdracht.

7.5 Facturen van MJFP Financiële Planning dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door MJFP Financiële Planning voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.6 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. MJFP Financiële Planning is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.

7.7 Verrekening door Opdrachtgever van door MJFP Financiële Planning voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door MJFP Financiële Planning uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

7.8 Indien Opdrachtgever de door MJFP Financiële Planning in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan MJFP Financiële Planning te voldoen kan MJFP Financiële Planning de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

7.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.10Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van MJFP Financiële Planning aanleiding geeft, is MJFP Financiële Planning bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 8: Informatie van Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan MJFP Financiële Planning die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat MJFP Financiële Planning haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

8.2 MJFP Financiële Planning kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien Opdrachtgever het in 8.1 bepaalde strikt naleeft.

8.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van MJFP Financiële Planning zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is MJFP Financiële Planning bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

8.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan MJFP Financiële Planning verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat MJFP Financiële Planning meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast MJFP Financiële Planning het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan Opdrachtgever.

8.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan MJFP Financiële Planning de Opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van MJFP Financiële Planning

9.1 Iedere aansprakelijkheid van MJFP Financiële Planning alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door MJFP Financiële Planning bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MJFP Financiële Planning wordt uitgekeerd, inclusief het door MJFP Financiële Planning te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

9.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van MJFP Financiële Planning in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van MJFP Financiële Planning alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door MJFP Financiële Planning bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien MJFP Financiële Planning geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van MJFP Financiële Planning en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

9.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

9.4 MJFP Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

9.5 MJFP Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door MJFP Financiële Planning gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door MJFP Financiële Planning kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

9.6 MJFP Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan MJFP Financiële Planning verzonden (email)berichten MJFP Financiële Planning niet hebben bereikt.

9.7 MJFP Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van MJFP Financiële Planning, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

9.8 MJFP Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door Opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

9.9 MJFP Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de Aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of niet tijdig bij de notaris in depot staan.

9.10In het geval MJFP Financiële Planning adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft MJFP Financiële Planning een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. MJFP Financiële Planning is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens Opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is MJFP Financiële Planning niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige Aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

9.11Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van MJFP Financiële Planning voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

9.12Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met MJFP Financiële Planning indien MJFP Financiële Planning zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 MJFP Financiële Planning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor MJFP Financiële Planning redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van MJFP Financiële Planning ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

10.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van MJFP Financiële Planning geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van MJFP Financiële Planning kan worden gevergd.

Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens

11.1 Door Opdrachtgever aan MJFP Financiële Planning verstrekte persoonsgegevens zullen door MJFP Financiële Planning niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover MJFP Financiële Planning op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

11.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van MJFP Financiële Planning, zal MJFP Financiële Planning de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 12: Klachteninstituut

12.1 MJFP Financiële Planning is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.000488. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

12.2 MJFP Financiële Planning conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft MJFP Financiële Planning de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 13: Verval van recht

13.1 Klachten met betrekking tot door MJFP Financiële Planning verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van MJFP Financiële Planning, te worden ingediend bij MJFP Financiële Planning. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

13.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door MJFP Financiële Planning verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14: Diversen

14.1 Op alle door MJFP Financiële Planning uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen MJFP Financiële Planning en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

14.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden MJFP Financiële Planning slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen MJFP Financiële Planning en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

14.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

14.5 MJFP Financiële Planning is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval MJFP Financiële Planning tot tussentijdse wijziging over gaat stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door MJFP Financiële Planning genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.