Hoe staat uw pensioen ervoor?

Wanneer gaat u met pensioen? Heeft u nog vele jaren te gaan of is het al bijna zover? Voor iedereen is het zinvol om af en toe eens stil te staan bij de vraag: hoe ziet mijn inkomen na pensionering eruit? Uit onderzoek is gebleken dat maar weinig Nederlanders een goed beeld hebben van hun pensioeninkomen. Tijd voor meer inzicht dus, zodat u op tijd actie kunt ondernemen mocht dat nodig zijn.

Ons pensioenstelsel rust op drie pijlers. Wij lichten deze drie onderdelen graag kort toe.

1. De AOW als basis
De basis van uw pensioeninkomen is de uitkering op grond van de Algemene Ouderdomswet, de AOW. Dit is een uitkering van de overheid. De politiek bepaalt de hoogte van de uitkering en wanneer deze ingaat. In het verleden ging de AOW in op 65-jarige leeftijd. Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. De uitkeringen die op grond van de AOW plaatsvinden, worden opgebracht door de mensen die nog aan het arbeidsproces deelnemen. Met een sterke groei van het aantal senioren en een dalend aantal mensen dat aan het arbeidsproces deelneemt, komt er steeds meer spanning te staan op de AOW-uitkering.

2. Pensioen via werkgever
Wanneer u bij een werkgever in dienst bent, bouwt u in veel gevallen bij deze werkgever pensioen op. Werkgever en werknemer betalen gedurende de arbeidsperiode daarvoor maandelijks een premie. Het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar belegt deze premies. Uit de premies en het behaalde rendement wordt in de toekomst een pensioenuitkering gedaan. De hoogte van de pensioenuitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de rekenrente en het rendement dat het fonds of de verzekeraar met de ingelegde premies behaalt. In de afgelopen jaren staat dit rendement onder druk. Dit leidt ertoe dat de pensioenuitkeringen ook onder druk staan. De meeste pensioenuitkeringen zijn daardoor in de afgelopen jaren minder hard gestegen dan de inflatie. Dit betekent dus dat de koopkracht van de pensioenen minder wordt. Niet alle werkgevers kennen een pensioenregeling. Het is van belang dit na te gaan voor uw situatie.

3. Eigen voorzieningen
Het derde onderdeel van het pensioenstelsel zijn de aanvullende pensioenvoorzieningen die u zelf bij een bank of verzekeringsmaatschappij kunt afsluiten. In de meeste gevallen mag u de premie of inleg in het jaar dat deze betaald wordt van het belastbaar inkomen aftrekken. Dit levert dan dus een belastingvoordeel op. Gevolg is dat de uitkering die na pensionering plaatsvindt belast is, vaak echter tegen een lager tarief.

Optelsom van de drie pijlers
Door te kijken naar de drie pijlers kunt u zich een beeld vormen van uw daadwerkelijk te bereiken pensioeninkomen. Vaak wordt gezegd dat het inkomen na pensioen zo'n 70% is van het laatstverdiende salaris. De werkelijkheid is echter dat dit maar voor een beperkt aantal Nederlanders klopt. Voor een groot deel van de mensen zal het werkelijke inkomen na pensionering (fors) lager liggen. Dit kan verschillende oorzaken hebben. U bouwt bijvoorbeeld geen of te weinig pensioen op bij uw werkgever. U bent ondernemer. U heeft een tijdje in het buitenland gewoond waardoor de AOW-uitkering lager is geworden. Of u bent gescheiden en heeft een stuk van uw ouderdomspensioen moeten afstaan aan uw ex-partner. Er zijn vele oorzaken te benoemen waarom mensen een pensioentekort kunnen hebben.

Wat te doen?
Wij kunnen voor u nagaan hoeveel pensioen u opbouwt, en beoordelen of dit voldoende voor u zal zijn. Wij kijken daarbij ook naar andere factoren, zoals de vraag of u op pensioendatum nog een hypotheek zult hebben. En zo ja, hoe hoog is deze en wat bent u hier maandelijks aan kwijt? Vervolgens kunnen we samen met u vaststellen hoeveel inkomen u nodig heeft, of graag zou willen hebben na pensioendatum. Als er sprake is van een pensioengat, kunnen we bekijken hoe we dit kunnen oplossen. Zo kunt u bijvoorbeeld maandelijks gaan inleggen op een lijfrenterekening of -verzekering. Ook kunt u extra gaan aflossen op uw hypotheek. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wilt u graag advies over uw pensioenvoorzieningen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder!