Disclaimer MJFP Financiële Planning

Deze website wordt beheerd door MJFP Beheer BV, hierna te noemen MJFP, statutair gevestigd te Nijmegen.

Beperking van aansprakelijkheid

MJFP geeft geen garanties op onder andere, maar niet beperkt tot, volledigheid, kwaliteit en geschiktheid voor bepaalde doelen. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - direct dan wel indirect - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website, wordt door MJFP uitdrukkelijk afgewezen. MJFP biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

De gebruiker erkent tevens dat bepaalde informatie op deze website wordt geleverd door derden, en MJFP geen garanties kan geven met betrekking tot de inhoud of aard van die informatie. MJFP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie die geleverd wordt door derden.

Informatie op deze website

Hoewel MJFP ernaar streeft dat alle informatie op deze site correct is, wijst MJFP echter iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie dan wel in het functioneren van de op deze website aangeboden modules.

Alle informatie op deze website (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites) kan zonder voorafgaande aankondiging door MJFP worden gewijzigd.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie in samenspraak met één van de adviseurs van MJFP, indien nodig in samenwerking met externe adviseurs, voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door MJFP niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Deze websites worden niet door MJFP onderhouden en MJFP heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. MJFP wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.

Intellectueel eigendom

De gebruiker erkent dat alle afbeeldingen, informatie, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen die deel uitmaken van de website eigendom zijn en blijven van MJFP.

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn eigendom van of in licentie bij MJFP dan wel andere partijen, en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze website (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van MJFP.

Virussen

MJFP garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen Disclaimer

MJFP behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen wanneer dit nodig zou zijn. U wordt aangeraden om deze disclaimer geregeld te controleren op wijzigingen.